Algemene Voorwaarden

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Vident Marketing, gevestigd te Amsterdam, Nieuwe Keizersgracht 2A1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Vident Marketing producten en diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook levert aan een klant dan wel opdrachtgever.

Artikel 1: Toepasselijkheid, Aanbieding en Overeenkomst

1.1 Door het aangaan van een overeenkomst met Vident Marketing alsmede door het in gebruik nemen van de Producten, verklaart klant bekend te zijn met deze Algemene Voorwaarden en akkoord te zijn met de toepasselijkheid ervan.
1.2 Alle aanbiedingen, (prijs)opgaven of andere uitlatingen van Vident Marketing zijn vrijblijvend en binden Vident Marketing op geen enkele wijze. Alle genoemde data zijn indicatief en hebben niet te gelden als fatale termijnen tenzij uitdrukkelijk door partijen anders schriftelijk overeengekomen is. Alle aanbiedingen dan wel (prijs)opgaven van Vident Marketing die niet binnen veertien (14) dagen door klant schriftelijk zijn geaccepteerd, vervallen dan van rechtswege.
1.3 Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de klant schriftelijk vooraf verstrekte gegevens, inlichtingen en eventueel wensen. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens deze aan Vident Marketing verstrekte gegevens waarop Vident Marketing haar aanbieding baseert. In tekeningen, afbeeldingen, catalogi, websites, offertes, reclamemateriaal e.d. vermelde gegevens zijn voor Vident Marketing niet bindend, tenzij door Vident Marketing uitdrukkelijk anders vermeld.
1.4 Een overeenkomst komt tot stand door middel van ondertekening door beide partijen of door acceptatie van Vident Marketing van een door de klant bij Vident Marketing geplaatste bestelling voor producten en diensten.
1.5 Klant draagt het risico van de selectie van de producten en diensten en is verantwoordelijk voor het juiste gebruik, de juiste toepassing of anderszins verwerken van de producten en diensten overeenkomstig de overeenkomst.
1.6 Alle opdrachten worden door Vident Marketing uitgevoerd op basis van de door klant aan Vident Marketing tijdig en schriftelijk kenbaar gemaakte gegevens, informatie, wensen en/of eisen.
1.7 De klant is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst aan een derde over te dragen, behoudens schriftelijke toestemming van Vident Marketing.

Artikel 2: Prijs en Betaling

2.1 Prijzen en tarieven zijn in euro en exclusief eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd.
2.2 Indien de klant bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van deze personen hoofdelijk gehouden om de uit de overeenkomst verschuldigde bedragen te voldoen.
2.3 Betaling door de klant aan Vident Marketing dienen te geschieden conform de op de factuur en offerte vermelde betalingsvoorwaarden. Bij gebreke van zulke voorwaarden dient betaling uiterlijk binnen veertien (14) dagen na factuurdatum gedaan te worden.
2.4 Betaling van de aangeboden producten en diensten van Vident Marketing geschiedt online en via de aangeboden betaalmethodes.
2.5 Betaling geschiedt zonder recht op verrekening of opschorting en zonder dat klant zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren.
2.6 Bij te late of niet volledige betaling zal de klant vanaf die datum per direct over het openstaande bedrag de geldende handelsvertragingsrente (overeenkomstig het bepaalde in artikel 6:119a en 6:120 BW) verschuldigd zijn, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand wordt gerekend.
2.7 De klant is tevens gehouden een redelijke vergoeding te betalen voor alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, voor zover geen deel uitmakend van de proceskosten, welke op voorhand zijn gesteld op 15% van de totale vordering.
2.8 Vident Marketing heeft het recht de prijzen en tarieven aan te passen. Betreffende prijsaanpassingen gelden niet voor reeds uitgegeven en nog geldige offertes en facturen.
2.9 Vident Marketing is te allen tijde gerechtigd, ook na een bestelling gedeeltelijk te hebben uitgevoerd, alvorens verder te leveren, van de klant een zekerheidsstelling te eisen voor de tijdige en algehele voldoening van de betalingsverplichting(en).
2.10 Indien de klant zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Vident Marketing gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de klant, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 3: Levering

3.1 Vident Marketing zal zich inspannen de overeengekomen producten en diensten te leveren op of binnen de overeengekomen leveringsdatum dan wel termijn. Deze data en andere overeengekomen termijnen en data zijn steeds een indicatie. De enkele overschrijding van een door Vident Marketing genoemde of tussen partijen overeengekomen (leverings)termijn brengt Vident Marketing niet in verzuim. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Vident Marketing en klant zo spoedig mogelijk in overleg treden om een nieuwe (indicatieve) leveringsdatum vast te stellen.
3.2 Levering van producten en diensten geschiedt via het wereldwijde web (“Internet”), tenzij anders overeengekomen.
3.3 Indien partijen overeenkomen dat de producten of diensten worden afgeleverd op een door klant opgegeven leveringsadres anders dan bedoeld onder 3.2, is het transport dan wel reiskosten van de Vident Marketing vestiging naar voornoemde afleveringsadres voor rekening en risico van klant, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
3.4 Expresse zendingen die plaatsvinden op verzoek van klant geschieden voor rekening en risico van klant.
3.5 Vident Marketing heeft het recht producten en diensten – die door niet aan Vident Marketing toerekenbare oorzaken – niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, voor rekening en risico van de klant op te slaan en betaling te verlangen van de koopprijs, als had de levering plaatsgevonden, alsmede de opslagkosten.
3.6 Het risico van verlies van en/of schade aan de producten gaat conform artikel 7:10 BW over op klant op het moment van aflevering als bedoeld onder 3.2.
3.7 Alle ten behoeve van een bestelling of offerte door Vident Marketing aan klant verstrekte afbeeldingen, monsters, tekeningen of andere documentatie, blijven het eigendom van Click Animated. Het is klant niet toegestaan deze aan derden waaronder expliciet begrepen concurrerende firma’s, te overhandigen of te tonen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vident Marketing.

Artikel 4: Intellectuele Eigendomsrechten

4.1 Het intellectueel eigendom waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht, handelsnaamrecht en domeinnaamrecht ter zake op grond van de overeenkomst aan klant ter beschikking gestelde producten berusten bij Vident Marketing dan wel diens licentieverleners. Een overeenkomst beoogt in geen geval een overdracht van de intellectuele eigendomsrechten aan klant en/of aan haar klanten die als eindgebruiker van de producten en diensten zijn aan te merken.
4.2 Het is klant niet toegestaan enige aanduiding van intellectueel of industrieel eigendomsrecht van Vident Marketing dan wel diens toeleveranciers te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken. Indien klant deze verplichting ook na een ingebrekestelling door Vident Marketing niet binnen de alsdan gestelde termijn nakomt, is Vident Marketing gerechtigd alle leveranties van de producten op te schorten en de overeenkomst te ontbinden.
4.3 De klant zal geen enkel eigendomsrecht of ander recht kunnen doen gelden op enig merk-, handelsnaam-, octrooi-, model of auteursrecht of enig ander recht van intellectuele of industriële eigendom dat voorafgaand aan het aangaan van de overeenkomst, toebehoort aan Vident Marketing of haar toeleverancier.
4.4 De intellectuele eigendomsrechten op de standaard gebruikershandleiding behorende bij de producten en diensten blijven te allen tijde bij Vident Marketing en/of diens licentieverleners berusten en worden op geen enkele wijze overgedragen aan de klant.
4.5 Vident Marketing behoudt zich het recht voor om delen van geleverde producten te gebruiken voor promotionele doeleinden. Hierbij worden personen, merknamen en andere identificeerbare eigenschappen van de klant geanonimiseerd.
4.6 Het is de klant uitsluitend toegestaan om de bij de producten meegeleverde dan wel anderszins door Vident Marketing aan klant ter beschikking gestelde gebruikersdocumentatie binnen de eigen organisatie ten behoeve van de eigen organisatie voor interne doeleinden te gebruiken.
4.7 Vident Marketing garandeert dat de aan de klant geleverde digitale producten en diensten geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden.

Artikel 5: Garantie, Support & Klachten

5.1 Op klant rust de plicht om binnen veertien (14) werkdagen na aflevering van product en diensten door Vident Marketing te hebben onderzocht of het afgeleverde product beantwoordt aan de overeenkomst.
5.2 Klachten ter zake geleverde producten worden uitsluitend in behandeling genomen, indien deze binnen veertien (14) werkdagen na afloop van de termijn zoals bedoeld in het vorige lid, onder vermelding van factuurnummer en onder opgave van redenen schriftelijk bij Vident Marketing zijn ingediend.
5.3 Een ingediende klacht geeft klant niet het recht een betaling op te schorten of te weigeren.
5.4 De bewijslast dat de producten van Vident Marketing niet voldoen aan hetgeen schriftelijk is overeengekomen of aan hetgeen van een redelijk handelend en bekwaam Vident Marketing mag worden verwacht, ligt geheel bij klant, onverminderd het recht van Vident Marketing met alle middelen tegenbewijs te leveren.
5.5 De door Vident Marketing aan klant te verlenen service ondersteuning (hierna te noemen “Support”) ter zake de producten wordt uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
5.6 Onder Support wordt verstaan het verlenen van telefonische, schriftelijke of elektronische ondersteuning met betrekking tot vragen van klant over het gebruik van de geleverde producten.
5.7 Herstel kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van de producten. Vident Marketing zal de buitengebruikstelling van de producten niet langer laten duren dan noodzakelijk.
5.8 Vident Marketing zal in geen geval gehouden zijn gebreken te verhelpen of Support te verlenen, voor zover de gebreken ontstaan zijn in verband met omstandigheden die buiten de verantwoordelijkheid of redelijkerwijs, invloedssfeer of macht van Vident Marketing liggen, zoals:
1) Modificatie van de producten, van welke aard ook, niet verricht door Click Animated of anderszins de staat waarin de Producten zich bevonden op moment van aflevering op enige wijze is aangetast;
2) het gebruik van de producten op een wijze of in verband met andere producten, niet omschreven in de overeenkomst of niet toegestaan onder de overeenkomst;
3) Gebreken, storingen dan wel onvolkomenheden in niet van Vident Marketing afkomstige goederen.
5.9 Vident Marketing kan naar eigen keuze klant aanbieden om op basis van tijd en materiaal tegen de alsdan geldende uurtarieven en voorwaarden van Vident Marketing, voor klant het gebrek naar beste vermogen trachten op te lossen.
5.10 Indien een overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, is Vident Marketing steeds gerechtigd na overleg met klant deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde of vergelijkbare kwalificaties.
5.11 De werkzaamheden door Vident Marketing worden verricht op de gebruikelijke werkdagen en -tijden van Vident Marketing, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
5.12 Het gebruik dat klant maakt van een door Vident Marketing afgegeven advies is voor rekening en risico van klant.
5.13 Vident Marketing is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende producten.

Artikel 6: Overmacht

6.1 Vident Marketing is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
6.2 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Vident Marketing geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Vident Marketing niet in staat is aan de uit de overeenkomst volgende verplichtingen te voldoen. Werkstakingen in het bedrijf van Vident Marketing of van derden daaronder begrepen. Vident Marketing heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Vident Marketing zijn verbintenis had moeten nakomen.
6.3 Vident Marketing kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 7: Producten en diensten van derden

7.1 Op de levering en gebruik van producten van derden zijn de algemene leveringsvoorwaarden van die derden van toepassing.
7.2 Vident Marketing is in geen geval aansprakelijk voor schade die (in) direct het gevolg is van de producten van derden, tenzij dit op grond van dwingendrechtelijke bepalingen niet mag worden beperkt of uitgesloten.
7.3 Vident Marketing is gerechtigd derden bij de uitvoering van de overeenkomst in te zetten.

Artikel 8: Geheimhouding

8.1 Geen van beide partijen zal, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, vertrouwelijke informatie aan een derde bekend maken. Onder vertrouwelijke informatie wordt verstaan: alle informatie en gegevens, ongeacht de vorm, waaronder begrepen bedrijfsinformatie (zoals offertes, condities, processen, werkwijzen, marketingstrategieën e.d.) van de andere partij, alsmede financiële informatie en alle informatie die een partij op enigerlei wijze als vertrouwelijk heeft gekenmerkt of waarvan de andere partij de vertrouwelijke aard kan begrijpen.
8.2 Deze geheimhoudingsverplichting is niet van toepassing op vertrouwelijke informatie:
8.2.1 Die openbaar bekend is zonder dat deze openbaarmaking een gevolg is van een ongeoorloofde daad van de partij waarvan de vertrouwelijke informatie niet afkomstig is;
8.2.2 Waarvan vrijgave is vereist op grond van enige wettelijke bepaling, een rechterlijk bevel of nodig om zich in rechte te kunnen verdedigen, één en ander op voorwaarde van voorafgaande schriftelijke kennisgeving van de openbarende partij, aan de partij wiens vertrouwelijke informatie het betreft, dat dergelijke vertrouwelijke informatie wordt vrijgegeven;
8.2.3 Die door de partij op rechtmatige wijze zonder een plicht tot geheimhouding van derden is verkregen.
8.3 Het staat partijen vrij kenbaar te maken dat zij een overeenkomst hebben gesloten.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

9.1 De aan klant geleverde producten blijven in eigendom van Vident Marketing zolang ter zake geen volledige betaling heeft plaatsgevonden.
9.2 Vident Marketing behoudt zich het recht voor, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, eigendom van de (gedeeltelijk) onbetaalde producten terug te nemen, onverminderd het recht van schadevergoeding in het geval klant haar betalingsverplichting niet (volledig) nakomt.
9.3 Indien Vident Marketing van het recht – zoals bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel – gebruik maakt, zal het gedeelte van de koopsom dat reeds aan Vident Marketing betaald is worden verrekend, onverminderd enig recht van Vident Marketing op schadevergoeding.
9.4 Vident Marketing kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten en documenten onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht totdat klant alle aan Vident Marketing ter zake verschuldigde bedragen heeft voldaan.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1 De totale, cumulatieve aansprakelijkheid van Vident Marketing jegens klant wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met klant overeengekomen garantie-verplichting is beperkt tot vergoeding van directe schade tot een bedrag gelijk aan het door klant voorafgaande aan het schade-toebrengende feit aan Vident Marketing, uit hoofde van de overeenkomst, betaalde bedrag, met dien verstande dat in geval van een periodieke betalingsverplichting van klant de voornoemde aansprakelijkheid van Vident Marketing is beperkt tot vergoeding van directe schade tot een bedrag gelijk aan het door klant in de drie (3) maanden voorafgaande aan het schadetoebrengende feit aan Vident Marketing uit hoofde van de Overeenkomst, betaalde bedrag.
10.2 Vident Marketing is niet aansprakelijk voor gevolgschade of indirecte schade waaronder gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en/of verlies van databestanden.
10.3 De in artikel 10.1 en 10.2 opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid komen te vervallen indien de aansprakelijkheid van Vident Marketing op grond van dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen niet mag worden uitgesloten of beperkt, waaronder de wettelijke bepalingen betreffende productaansprakelijkheid (art. 6:185 e.v. BW).
10.4 De werking van artikel 7:404 BW is uitdrukkelijk uitgesloten.
10.5 Vident Marketing is niet aansprakelijk voor schade indien Vident Marketing om welke reden dan ook een levering niet tijdig uitvoert.
10.6 De klant vrijwaart Vident Marketing voor alle aanspraken van derden niet zijnde consumenten, wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door de klant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Vident Marketing geleverde producten en diensten, tenzij en voor zover de klant bewijst dat de schade is veroorzaakt door de producten en diensten.
10.7 Elk recht op schadevergoeding van klant vervalt in ieder geval voor zover de klant niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede Vident Marketing ter zake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.
10.8 Tenzij nakoming door Vident Marketing blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Vident Marketing wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien klant Vident Marketing onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Vident Marketing ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Vident Marketing in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
10.9 Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Vident Marketing zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.
10.10 Elke door Vident Marketing afgegeven impliciete garantie valt onder de beperking van de aansprakelijkheid van Vident Marketing zoals bepaald in dit artikel.
10.11 Vident Marketing aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid en/of volledigheid van door haar en/of haar medewerkers uitgebrachte voorstellen en/of adviezen.

Artikel 11: Beëindiging van de Overeenkomst

11.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. Betalingsverplichtingen van de klant en alle andere verplichtingen tot medewerking door klant of een door klant in te schakelen derde gelden steeds als wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.
11.2 Indien de klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 11.1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij klant bewijst dat Vident Marketing ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Click Animated vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
11.3 Indien een Overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen bij aangetekend schrijven worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden. Partijen zullen wegens opzegging niet tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
11.4 Klant is niet gerechtigd, eventueel in afwijking van artikel 7:408 lid 1 BW, een Overeenkomst van dienstverlening of van opdracht welke voor bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds op te zeggen.
11.5 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de wederpartij – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, of indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van klant wijzigt. Vident Marketing is wegens deze beëindiging niet tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden.
11.6 Tenzij uitdrukkelijk anders door partijen overeengekomen zullen alle rechten, verplichtingen en werkzaamheden van partijen in geval van beëindiging van de overeenkomst (ongeacht de reden) eindigen op het moment van beëindiging van de overeenkomst.

 

Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillen

12.1 De overeenkomsten tussen Vident Marketing en klant worden beheerst door Nederlands recht.
12.2 Geschillen welke tussen Vident Marketing en klant mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen Vident Marketing en klant gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
12.3 In afwijking van het bepaalde in het voorgaande lid, kunnen partijen overeenkomen om een arbitrale en/of een mediation procedure te starten.

Artikel 13: Slotbepalingen

13.1 Vident Marketing behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en aan te vullen door schriftelijke kennisgeving aan de klant, een termijn van één (1) maand in acht nemende.
13.2 Elke mededeling met betrekking tot de Algemene Voorwaarden of een overeenkomst dient ten minste schriftelijk te geschieden.
13.3 Indien enige bepaling uit de Algemene Voorwaarden of een overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet verbindend mocht blijken te zijn, dan zal dit geen effect hebben op de verbindendheid van de overige bepalingen.
13.4 Vertraging of verzuim van een partij om enig recht onder de overeenkomst jegens de ander geldend te maken, zal niet worden beschouwd als een afstand van dit recht ten opzichte van die ander, tenzij elders in de Algemene Voorwaarden aangegeven.
13.5 Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na de overeenkomst voort te duren, blijven na beëindiging van de overeenkomst gelden. Tot deze verplichtingen behoren onder meer die welke voortvloeien uit de bepalingen betreffende: geheimhouding, intellectuele eigendom, aansprakelijkheid en toepasselijk recht.

 

Voor vragen kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen!

contact@videntmarketing.com

+31 (0) 85 0020108